Uw winkelwagen bevat geen artikelen.

Subtotaal: € 0,00

Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden van Trasco Trading zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Trasco trading.

1.Definities
In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (“deze voorwaarden”) wordt verstaan onder:
Trasco Trading: de eenmanszaak trasco trading gevestigd te Echt;
Koper: Iedere persoon aan wie Trasco Trading een aanbod tot het sluiten van een overeenkomst doet of heeft gedaan en/of iedere persoon met wie Trasco Trading een overeenkomst sluit of heeft gesloten;
Persoon: natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap zonder aanspraeklijkheid;
Partijen: Trasco Trading en koper;
Overeenkomst: elke overeenkomst tussen partijen, strekkende tot het leveren van zaken door Trasco Trading aan koper en/of het verlenen van diensten door Trasco Trading aan koper en/of het verrichten van enige andere prestatie door Trasco Trading ten behoeve van koper, elke wijziging of aanvulling van deze overeenkomst, alsmede alle feitelijke en rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van deze overeenkomst, aanbiedingen van Trasco Trading daaronder begrepen;
Producten: alle zaken en/of diensten en/of andere prestaties die het onderwerp zijn van een overeenkomst.

2.Algemeen
2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten.
2.2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden waar koper op enig moment en op enigerlei
wijze naar mocht verwijzen of die mochten zijn opgenomen in enige uiting van koper, in welke
vorm dan ook, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3. Bedingen die van deze voorwaarden en/of de overeenkomst afwijken, zijn uitsluitend bindend
indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door partijen zijn ondertekend.
2.4. Alle bedingen in deze voorwaarden zijn niet alleen gemaakt ten behoeve van Trasco Trading,
maar ook ten behoeve van haar eigenaar, respectievelijk alle personen die voor Trasco Trading
werkzaam zijn, respectievelijk alle personen die bij de uitvoering van een overeenkomst door
Trasco Trading zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten
Trasco Trading aansprakelijk zou kunnen zijn.
2.5. Indien Trasco Trading in voorkomend geval niet verlangt dat deze voorwaarden strikt worden
nageleefd, brengt dit niet mee dat Trasco Trading het recht zou verliezen om in toekomstige, al
dan niet soortgelijke gevallen wel de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
2.6. Indien verscheidene personen zich als koper hebben verbonden, zijn deze steeds hoofdelijk en
ieder voor het geheel jegens Trasco Trading aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst
voortvloeiende verbintenissen.
2.7. Indien een deel van de overeenkomst of van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit
de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst en deze voorwaarde onverlet. In plaats
van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:42
Burgerlijk Wetboek, als overeengekomen hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, indien
zij de nietigheid of vernitigbaarheid gekend zouden hebben.
2.8. Deze voorwaarden worden opgemaakt in verschillende talen. Als er verschil van mening bestaat
over de inhoud of de strekking van deze voorwaarden,zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

3. Aanbiedingen; totstandkoming overeenkomst
3.1. Alle aanbiedingen van Trasco Trading zijn vrijblijvend. Trasco Trading heeft het recht haar
aanbieding binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Een
aanvaarding door koper die, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het aanbod van
Trasco Trading, geldt steeds als een verwerping van dit aanbod en als een nieuw aanbod van
koper. Een overeenkomst komt slechts overeenkomstig dit nieuwe aanbod tot stand indien
Trasco Trading dit schriftelijk of langs elektronische weg bevestigd.
3.2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat (a) 5 werkdagen zijn verstreken nadat
Trasco Trading de aanvaarding door koper heeft ontvangen en Trasco Trading haar aanbod
gedurende deze periode niet heeft herroepen, dan wel (b) Trasco Trading de overeenkomst
schriftelijk of langs elektronische weg bevestigd, dan wel (c) Trasco Trading een begin maakt met
de uitvoering van de overeenkomst.

4. Prijzen
4.1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, worden de prijzen in euro’s weergegeven
en zijn de prijzen exclusief omzetbelasting en andere belastingen en heffingen.
4.2. De prijzen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren ten tijde van het sluiten van de
overeenkomst. Indien in deze factoren na het sluiten van de overeenkomst doch voor de
aflevering van de producten een wijziging optreedt zonder dat Trasco Trading daarop in
redelijkheid invloed kan uitoefenen, heeft Trasco Trading het recht de daaruit voortvloeiende
kosten aan de koper door te berekenen.

5. Betaling
5.1. Betaling dient contant te geschieden bij aflevering van de producten. Onder contante betaling
wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door Trasco Trading
aangegeven bankrekening uiterlijk op het tijdstip van aflevering. Afwijkende betalingsafspraken
gelden uitsluitend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. De maximale betalingstermijn
die Trasco Trading kan toestaan, is 14 dagen na factuurdatum.
5.2. Betaling dient steeds onvoorwaardelijk te geschieden, zonder korting, aftrek, inhouding,
verrekening of opschorting, uit welken hoofde ook.Koper zal geen eisenbeslag doen leggen.
5.3. Klachten met betrekking tot een factuur van Trasco Trading dienen binnen 7 dagen na de datum
van die factuur schriftelijk en onder opgave van redenen aan Trasco Trading kenbaar te worden
gemaakt, bij gebreke waarvan koper wordt geacht de factuur onherroepelijk als juist te hebben
aanvaard.
5.4. Koper is, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim door het verstrijken van de
betalingstermijn. Indien koper met enige betaling in verzuim is, zijn alle vorderingen van Trasco
Trading op koper onmiddelijk en geheel opeisbaar.
5.5. Tijdens zijn verzuim is koper over de openstaande vorderingen een vertragingsrente van 1% per
maand of gedeelte van een maand verschuldigd.
5.6. Bij buitengerechtelijke invordering is koper, naast de hoofdsom en de vertragingsrente, de
werkelijk door Trasco Trading gemaakte incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke
incassokosten belopen ten minste 15% over de eerste € 5.000 (met een minimum van € 100),
10% over het meerdere tot € 10.000, 8% over het meerdere tot € 20.000, 5% over het meerdere
tot € 60.000 en 3% over het meerdere boven € 60.000.
5.7. De gerechtelijke kosten zullen niet beperkt zijn tot de te liquideren proceskosten, doch integraal
voor rekening van koper zijn indien deze geheel of in overwegende mate in het ongelijk wordt
gesteld.
5.8. Naar aanleiding van een daartoe strekkend verzoek van Trasco Trading zal koper een gehele of
gedeeltelijke vooruitbetaling doen dan wel voor eigen rekening genoegzame zekerheid stellen
voor de nakoming van zijn verbintenissen. Onder genoegzame zekerheid wordt in ieder geval
verstaan een op eerste verzoek van Trasco Trading opeisbare bankgarantie, gesteld door een
eerste klas Nederlandse bank, ter hoogte van 110% van de door koper verschuldigde bedragen
(100% van deze bedragen met een opslag van 10% voor rente).
5.9. Tot het moment dat koper al zijn verbintenissen uit welken hoofde ook jegens Trasco Trading
integraal is nagekomen, is Trasco Trading jegens een ieder gerechtigd voor rekening en risico van
koper zaken, documenten en gelden terug te houden. Alle zaken, documenten en gelden die
Trasco Trading uit welken hoofde ook onder zich heeft of zal krijgen, strekken haar tot
onderpand van alle vorderingen die zij ten laste van koper heeft of zal verkijgen.
5.10.Trasco Trading is te allen tijde gerechtigd om de bedragen die zij uit welken hoofde ook
verschuldigd is aan koper of enige aan hem gelieerde persoon (“koper c.s.”) te verrekenen met
de bedragen die Trasco Trading of enige aan haar gelieerde persoon (“Trasco Trading c.s.”) uit
welken hoofde ook te vorderen heeft van koper c.s. De hier bedoelde bevoegdheid tot
verrekening bestaat ook indien de betaling van de vorderingen nog niet afdwingbaar is en
indien de prestatie die Trasco Trading c.s. te vorderen heeft niet beantwoordt aan haar schuld.

6. Levertijd, levering
6.1. De door de Trasco Trading opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zullen nimmer
te beschouwen zijn als fatale termijnen.
6.2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de producten geleverd vanaf het magazijn
van Trasco Trading (“ex works”, conform de laatste versie van de Incotems). Het risico gaat over
op koper zodra Trasco Trading de producten in haar magazijn ter beschikking van koper heeft
gesteld.
6.3. Trasco Trading is bevoegd, doch nimmer verplicht, de producten in gedeelten te leveren en elk
gedeelte afzonderlijk te factureren.
6.4. Koper is verplicht de producten af te nemen binnen 3 dagen nadat deze te zijner beschikking zijn
gesteld. Als koper de producten niet of niet tijdig afneemt, is hij zonder ingebrekestelling in
verzuim en is Trasco Trading onverminderd haar overige rechten bevoegd de overeenkomst te
ontbinden en koper aan te spreken tot schadevergoeding.

7. Eigendomsvoorbehoud
7.1. Trasco Trading behoudt zich de eigendom voor van de producten totdat de prijs hiervoor geheel
is voldaan. De voorbehouden eigendom geldt tevens voor de overige vorderingen genoemd in
artikel 3:92 lid 2 Burgerlijk Wetboek die Trasco Trading tegen koper heeft of zal verkrijgen.
7.2. Zolang de eigendom van de producten niet op koper is overgegaan, mag deze de producten niet
verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen.
7.3. Koper verbindt zich ertoe vorderingen die hij tegen zijn afnemers verkrijgt niet te cederen of te
verpanden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Trasco Trading. Dit cessie- en
verpandingsverbod heeft zowel verbintenis- als goederenrechtelijke werking. Koper verbindt
zich er verder toe de vorderingen tegen zijn afnemers op het eerste verzoek van Trasco Trading
op de in artikel 3:239 Burgerlijk Wetboek aangegeven wijze aan Trasco Trading te verpanden tot
meerdere zekerheid voor de nakoming van zijn verbintenissen jegens Trasco Trading uit welken
hoofde ook.
7.4. Indien koper tekortschiet in de nakoming van een of meer verbintenissen of indien hij Trasco
Trading goede grond geeft te vrezen dat hij hierin tekort zal schieten, is Trasco Trading
gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten op kosten van koper terug te
(doen) nemen. Hiertoe zal koper alle medewerking verlenen. Koper doet bij voorbaat afstand
van eventuele retentierechten met betrekking tot de producten en zal geen beslag doen leggen
op de producten. Na terugneming van de producten zal koper worden gecrediteerd voor de
marktwaarde, die in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs, verminderd met de
op de terugneming gevallen kosten en de overige schade van Trasco Trading.

8. Garantie van koper
8.1. Koper garandeert en staat ervoor in dat de producten op geen enkele wijze zullen worden
gebruikt voor het plegen van enig strafbaar feit.
8.2. Voor iedere schending van de in lid 1 van dit artikel omschreven garantieverplichting verbeurt
koper aan Trasco Trading een onmiddellijk opeisbare boete van € 10.000. De boete komt Trasco
Trading toe onverminderd haar overige rechten en vorderingen, waaronder begrepen maar niet
beperkt tot haar recht op schadevergoeding op grond van de wet.

9. Conformiteit, onderzoek en klachten
9.1. Behoudens voor zover koper verdere rechten kan ontlenen aan een voor de producten geldende
fabrieksgarantie, is de onderstaande regeling van toepassing met betrekking tot conformiteit,
onderzoek en klachten.
9.2. Trasco Trading staat er uitsluitend voor in dat de producten geschikt zijn voor een normaal
gebruik zoals in de productomschrijving of gebruiksaanwijzing wordt aangegeven. Trasco
Trading staat er niet voor in dat de producten geschikt zijn voor bijzonder gebruik, tenzij koper
Trasco Trading voor of bij het sluiten van de overeenkomst heeft geïnformeerd over het door
hem beoogde bijzondere gebruik en Trasco Trading schriftelijk heeft gegarandeerd dat de
producten ook voor dit bijzondere gebruik geschikt zijn.
9.3. Koper is verplicht om onmiddellijk bij aflevering van de producten nauwkeurig te onderzoeken of
te laten onderzoeken of deze in alle opzichten aan de overeenkomst beantwoorden.
9.4. Klachten over zichtbare gebreken dienen onmiddellijk aan Trasco Trading te worden gemeld en
binnen 24 uur schriftelijk te worden bevestigd onder nauwkeurige opgave van de aard van de
tekortkoming. Klachten over onzichtbare gebreken dienen binnen 2 dagen nadat de gebreken
zijn ontdekt of redelijkerwijs ontdekt hadden behoren te worden, doch uiterlijk binnen 3
maanden na de aflevering, schriftelijk aan Trasco Trading te worden gemeld onder nauwkeurige
opgave van de aard van de gebreken. In geval van overschrijving van de genoemde
klachttermijnen kan koper zich er niet meer op beroepen dat de producten niet aan de
overeenkomst beantwoorden.
9.5. Klachten ter zake van geringe, in de branche gebruikelijke of technisch niet te vermijden
afwijkingen zijn niet ontvankelijk. Eveneens niet-ontvankelijk zijn klachten die geheel of
gedeeltelijk het gevolg zijn van: onzorgvuldig, onjuist of ondeskundig gebruik; een ander dan
normaal gebruik; gebruik in strijd met de documentatie; oorzaken die van buitenaf komen; door
of namens koper aan de producten aangebrachte wijzigingen of toevoegingen.
9.6. Koper zal alle voor het onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen. Indien
koper geen medewerking verleent of onderzoek anderszins niet of niet meer mogelijk is, is zijn
klacht niet-ontvankelijk.
9.7. Indien de klacht van koper, mede gelet op het in dit artikel bepaalde, gegrond is, zal Trasco
Trading na overleg met koper zorg dragen voor een van de volgende remedies: aflevering van de
ontbrekende producten; herstel van de producten; vervanging van de producten door andere
soortgelijke, maar niet noodzakelijk identieke producten; dan wel aanpassing van de prijs. Trasco
Trading zal geen andere verplichting of aansprakelijkheid hebben. Voor gehele of gedeeltelijke
ontbinding van de overeenkomst, vermindering van de prijs daaronder begrepen, is goedkeuring
van Trasco Trading vereist.
9.8. Koper is gehouden te allen tijde als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud van de
producten te zorgen. Het staat koper niet vrij de producten te retourneren voordat Trasco
Trading daarmee schriftelijk heeft ingestemd. Wanneer Trasco Trading er in geval van
retournering toe overgaat de producten op te slaan, geschiedt dit voor rekening en risico van
koper. Uit deze opslag kan nooit een goedkeuring of aanvaarding van de retournering worden
afgeleid.
9.9. Indien koper zich niet houdt aan de in dit artikel genoemde regels en Trasco Trading niettemin
een klacht in behandeling neemt, dienen haar inspanningen te worden aangemerkt als coulance
zonder aanvaarding van enige verplichting of aansprakelijkheid.
9.10.Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval van alle rechten uiterlijk 1 jaar na
tijdige melding van een klacht aanhangig te zijn gemaakt.

10. Opschorting, ontbinding
10.1. Onverminderd de overige rechten die haar op grond van de wet en/of de overeenkomst en/of
deze voorwaarden toekomen, is Trasco Trading bevoegd haar verbintenis op te schorten dan
wel, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, de overeenkomst
door middel van een schriftelijke kennisgeving aan koper geheel of gedeeltelijk te ontbinden
indien: (a) koper een verbintenis die voor hem voortvloeit uit de overeenkomst en/of deze
voorwaarden niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt; en/of (b) Trasco Trading goede grond
heeft om te vrezen dat koper in de nakoming van een of meer van zijn verbintenissen zal
tekortschieten; en/of (c) koper in staat van faillissement is verklaard, zijn faillissement is
aangevraagd, aan koper, al dan niet voorlopige, surseance van betaling is verleend of een
verzoek daartoe is gedaan, ten aanzien van koper een wettelijke schuldsaneringsregeling van
toepassing is verklaard of een verzoek daartoe is gedaan, het bedrijf van koper wordt
geliquideerd of op zaken van koper executoriaal beslag is gelegd dan wel conservatoir beslag
dat niet binnen een maand na de datum van de beslaglegging is opgeheven.
10.2. Indien het verzuim van koper op grond van zowel de wet als de overeenkomst als deze
voorwaarden eerst intreedt na ingebrekestelling, zal Trasco Trading in het in lid 1 onder (a) van
dit artikel bedoelde geval niet eerder overgaan tot gehele dan wel gedeeltelijke ontbinding van
de overeenkomst dan nadat zij koper een schriftelijke aanmaning heeft gestuurd waarbij een
redelijke termijn voor de nakoming is gesteld en nakoming binnen deze termijn is uitgebleven.
10.3. In geval van gehele of gedeeltelijk ontbinding van de overeenkomst door Trasco Trading is zij
niet gehouden tot enige schadevergoeding en zijn al haar vorderingen op koper onmiddellijk en
geheel opeisbaar.

11. Overmacht
11.1. Onder overmacht (“niet-toerekenbare niet –nakoming”) wordt hier verstaan: elke niet aan de
schuld in subjectieve zin van Trasco Trading te wijten omstandigheid die maakt dat het voor
Trasco Trading onmogelijk of praktisch te bezwaarlijk is om haar verbintenis of een gedeelte
daarvan na te komen of verder na te komen, waaronder – maar uitdrukkelijk niet beperkt tot -
overmacht en/of wanprestatie (“toerekenbare niet-nakoming”) en/of onrechtmatig handelen
aan de zijde van derden die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken, abnormale
weersomstandigheden, vorst, stormschade en andere door natuurgeweld veroorzaakte schade,
stakingen, transportmoeilijkheden, brand, diefstal, oorlog, oorlogsgevaar, terreuraanslagen
alsmede overheidsmaatregelen, waaronder maar niet beperkt tot in-, uit- en/of
doorvoerverboden, heffingen, invoerrechten en contingenteringen.
11.2. In geval van overmacht is Trasco Trading gerechtigd de nakoming van haar verbintenis of een
gedeelte daarvan op te schorten en kan koper geen nakoming of schadevergoeding vorderen.
11.3. Als de periode van overmacht langer duurt dan twee maanden, is elk der partijen bevoegd de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot schadevergoeding gehouden te
zijn, met dien verstande dat indien Trasco Trading haar verbintenis voor of na het intreden van
de overmacht gedeeltelijk is nagekomen, zij steeds recht heeft op een evenredig deel van de
prijs.
11.4. Trasco Trading heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien deze intreedt nadat
zij haar verbintenis had moeten nakomen.

12. Aansprakelijkheid en vrijwaring
12.1. Onverminderd hetgeen in de bovenstaande artikelen is bepaald, geldt ter zake van de
aansprakelijkheid van Trasco Trading voor schade die door koper en/of derden wordt geleden
en ter zake van de vrijwaring van Trasco Trading door koper de volgende regeling.
12.2. De totale aansprakelijkheid van Trasco Trading uit welken hoofde ook is beperkt tot het bedrag
van de netto factuurwaarde van de producten, dat wil zeggen de prijs exclusief omzetbelasting
en andere belastingen en heffingen en exclusief eventuele transport- en andere kosten.
12.3. Trasco Trading is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade,
stagnatieschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade als gevolg van aanspraken van
afnemers van koper, verlies van klanten, verminderde goodwill en reputatieschade.
12.4. Onverminderd hetgeen in de vorige leden van dit artikel is bepaald, geldt voor het geval dat
Trasco Trading de producten van een derde heeft betrokken dat Trasco Trading jegens koper
niet verder aansprakelijk is dan deze derde jegens Trasco Trading.
12.5. Trasco Trading is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden die zij bij de uitvoering van
de overeenkomst heeft ingeschakeld.
12.6. Voor zover nakoming door Trasco Trading niet blijvend onmogelijk is, ontstaat
aansprakelijkheid van Trasco Trading wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming
van een verbintenis slechts indien koper Trasco Trading onverwijld schriftelijk in gebreke heeft
gesteld onder nauwkeurige opgave van de aard van de tekortkoming en daarbij een redelijke
termijn voor herstel van de terkotkoming heeft gesteld en Trasco Trading ook na verloop
van die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verbintenis.
12.7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat koper de
schade onverwijld, doch uiterlijk 14 dagen nadat koper bekend is geworden met de schade of
daarmee redelijkerwijs bekend had moeten worden, schriftelijk aan Trasco Trading meldt.
12.8. Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval van alle rechten uiterlijk 1 jaar na
tijdige melding van de schade aanhangig te zijn gemaakt.
12.9. Koper dient Trasco Trading te vrijwaren voor elke vorm van aansprakelijkheid die jegens derden
op Trasco Trading zou kunnen rusten met betrekking tot de producten. Koper dient de redelijke
kosten van verweer tegen aanspraken van derden aan Trasco Trading te vergoeden.
12.10 Trasco Trading zal zich niet beroepen op een beperking van haar aansprakelijkheid, en koper
zal niet verplicht zijn Trasco Trading te vrijwaren, voor zover de schade het rechtstreekse gevolg
is van opzet of bewuste roekeloosheid van Trasco Trading of tot haar bedrijfsleiding behorende
leidinggevende ondergeschikten.
12.11 De bovenstaande regeling geldt niet voor zover bepalingen van dwingend recht zich hiertegen
verzetten.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1. De rechtsverhouding tussen partijen wordt beheerst door het Nederlands recht.
13.2. Behoudens voor zover bepalingen van dwingend recht zich hiertegen verzetten, zullen alle
geschillen die tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van of in verband met een
overeenkomst en/of deze voorwaarden in eerste instantie bij uitsluiting worden beslecht door
de bevoegde rechter van de Rechtbank Limburg, onverminderd de bevoegdheid
van Trasco Trading om een geschil voor te leggen aan enige andere bevoegde rechter.
Augustus 2015